Investor Relations

This section is only available in Swedish. If you have any questions or inquiries please contact ir@boldarc.com.

Bolaget BoldArc AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ansökt om listning på Nordic Growth Markets (”NGM”) marknadsplats Nordic MTF. Bolagets mentor är Axier Equities AB.

Vänligen kontakta bolagets VD för IR-relaterade frågor:
Peter Källenfors, VD
ir@boldarc.com

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till info@boldarc.com

FÖRETRÄDESEMISSION I BOLDARC AB (publ)
Memorandum företrädesemission i BoldArc AB (publ) maj 2018
Sammanfattning företrädesemission i BoldArc AB (publ) maj 2018
Anmälningssedel företrädesemission i BoldArc AB (publ) maj 2018

Michael Camitz

Styrelseordförande

Michael Camitz har mer än 20 års erfarenhet som managementkonsult med inriktning mot affärs- och marknadsutveckling samt strategisk och finansiell analys för svenska och internationella bolag. Michael har även haft flera företagsledande positioner inom Apoteket AB, samt varit verksam som Senior Advisor inom Deloittes konsultverksamhet. Michael har därtill varit verksam som affärsutvecklare inom Uppsala Innovation Centre (UIC) och varit affärscoach för ett antal UIC-bolag.

Sima Valizadeh

Styrelseledamot

Sima är verksam som Empowering Innovation Manager vid Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique, Rocktec i Örebro. Hennes forskning och industriportfölj under de senaste 27 åren har varit inriktad på avancerad tillverkningsteknik, materialkaraktäriseringstekniker och mer nyligen på 3D-tryckteknik.

Michael Doron

Styrelseledamot

Michael har omfattande erfarenhet av företagsfinansiering och affärsutveckling både på verkställande nivå och styrelsenivå, från såväl privata som offentliga företag och organisationer. Michael är medgrundare och partner på Cidron Ventures som hjälper lovande teknikbolag i primärt Norden med större kapitalanskaffningar. Michael har förflutet som medgrundare och partner hos DDR & Associates, ett affärsutvecklingsföretag, samt Evolution Capital, ett investmentbolag med inriktning på börsnoterade företag.

Peter Källenfors

Styrelseledamot & verkställande direktör

Peter har många års erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet från bolag som Life Europe, SJ, Systembolaget samt flera års erfarenhet från advokatbyrå. Peter har i sin yrkesverksamma karriär mestadels fokuserat på affärsjuridik, styrelsearbete, verksamhetsutveckling, effektiviserande processer och organisationsutveckling.

Ledning

Peter Källenfors

Styrelseledamot & verkställande direktör

Se beskrivning ovan.

Revisor

Auktoriserade revisorn Niklas Renström verksam på PwC i Stockholm

Mentor

Boldarc AB (publ) har anlitat Axier Equities AB, Älvtomtagatan 12 703 42 Örebro som bolagets Mentor. Bolaget ska ha en Mentor under de första två åren som Bolagets aktier är listade på NGM Nordic MTF.

Aktien

BoldArc har ansökt om listning på NGM:s marknadsplats Nordic MTF. Detta bedöms ske efter avslutad företrädesemission. För aktuella och historiska kurser för bolag listade på NGM MTF, vänligen besök: www.avanza.se, www.nordnet.se, Nordic Growth Market eller text-TV.

BOLAGSSTYRNING
BoldArc AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats behöver därför inte bolaget tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.

BOLAGSORDNING
Bolagsordningen är beslutad på bolagsstämma den 1 december 2017.

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är BoldArc AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet
Utveckling och försäljning av virtuella objekt samt tillhörande tjänster, däribland support och konsultverksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 st.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med 0-5 styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse och föranmälan
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl 16 den dag som anges i kallelsen till stämman varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fal av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:5551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

IR-Policy

BoldArc lägger stor vikt på att externa, oberoende institut och personer kan ta del av aktuell information om BoldArc. Därav uppdaterar bolaget löpande sådan information, såsom delårsrapporter, pressreleaser och årsredovisningar, på sin nuvarande hemsida www.boldarc.com

Bolaget kommunicerar nyheter till marknaden via nyhetstjänsten Cision, Bolagets hemsida och Bolagets sociala mediekanaler. Bolaget lämnar inga prognoser om försäljning eller aktiekursens potentiella utveckling.

Utsedda nyckelpersoner kommunicerar löpande med investerare, analytiker och journalister. men nyheter av kurspåverkande karaktär meddelas alltid via pressmeddelanden. Inför delårsrapporter och bokslutskommuniké tillämpar bolaget en ”tyst period” om 30 kalenderdagar. Vilket innebär i praktiken att Bolaget under den perioden inte besvarar eller kommenterar något som kan vara kurspåverkande.

Ägarstruktur

Bolagets största ägare redovisas i nedan tabell. Uppdatering av denna lista sker på kvartalsbasis.Nedan data från 30 april 2018.

Finansiell Kalender

Nästa årsstämma kommer att hållas den 30:e Maj 2019 i Stockholm. Tid och plats kommer att anges i kallelse till årsstämma som kommer att offentliggöras senast fyra veckor före stämmodagen. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på bolagets webbplats, www.boldarc.com.

Insynsregister

Insynsregistrering sker sedan den 3 juli 2016 direkt till Finansinspektionen.

Aktiekapitals utveckling