TestBanner5

Kallelse till extra bolagsstämma i Boldarc

VÄLKOMNA TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I

Boldarc AB (publ), 556982-8220

Styrelsen i Boldarc AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum      Den 28 augusti 2018
Tid             14.00
Plats          Vasagatan 7 A i Stockholm

Deltagande och anmälan till extra bolagsstämma
De aktieägare som avser att delta vid stämman ombeds informera styrelsen härom
senast den 20 augusti 2018. Anmälan ska göras till, Sara Björk, S-ekonomi, sara@s-
ekonomi.se. Vid anmälan uppges aktieägarens namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av protokollförare
 2. Upprättande av samt godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av
  bolagsstämman
 7. Beslut om arvoden till styrelsen
 8. Val av styrelse
 9. Godkännande av kvittningar av skulder som bolaget haft till styrelseledamöter
 10. Beslut om ändring av bolagsordningen med anledning av punkten 11.
 11. Beslut om sammanslagning av aktien (omvänd split)
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkterna 6 till 8. Förslag beträffande styrelseval m.m.
Förslag kommer att presenteras när sådant föreligger.

Punkten 9.
Styrelsen har medverkat till att genomföra en rekonstruktion av bolagets skulder. Bl a
har skulder nedskrivits helt eller till delar. Styrelsen har skrivit av sina fordringar på
bolaget med 250 000 kr och accepterat att konvertera resterande del till aktier.
Fullständig redovisning av rekonstruktionen finns att tillgå hos bolaget och kommer att
redogöras för vi stämman.
Emissionsbeslutet angående kvittning med stöd av tidigare bemyndigande fattades av
styrelsen den 26 juli.

Punkten 10. Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsordningens § 5 anger idag att antal aktier i bolaget skall vara lägst 5000 000 och
högst 20 000 000 st. Styrelsen föreslår att denna punkt ändras till att det lägsta antalet
aktier skall uppgå till 1000 000 st aktier och högst 4 000 000 st aktier.
Punkten 11. Beslut om att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie (omvänd split)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanslagning av aktien,
1:10 det vill säga 10 befintliga aktier slås samman till en.
Därmed inom ramen för beslutet enligt punkten 10.

Punkten 12. Avslutande av bolagsstämman
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att
vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av besluten hos Bolagsverket.

Handlingar till stämman
Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två
veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det per
mail.

Stockholm den 27 juli 2018
BoldArc AB (publ)
STYRELSEN

Share this post

Kontakta och följ oss på social media!

Vi är redo att Börja samarbeta redan idag!